คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1หัวข้อ “ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะ ICT” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานระดับคณะและหลักสูตร

27/11/2563 15:37:38น. 1559
ICT KM ครั้งที่ 1
             เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะ ICT” ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (ICT KM) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรายงานความความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะ ICT และเป็นโอกาสอันดี ที่ผู้บริหารและบุคลากรของคณะจะได้มาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานระดับคณะและหลักสูตร กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร และขั้นตอนการดำเนินงานของสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจที่สอดคล้องกัน ซึ่งจะทำให้การบริหารและการดำเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
      โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี กล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาคณะ ICT ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งภายในกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “โครงการและ Super KPIs ในการดำเนินงานของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2564” ดังนี้
  • งานวิชาการ โดย ดร.สุวิชยะ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
  • งานคุณภาพนิสิตและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย อาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
  • งานวิจัยและนวัตกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
  • และงานบริหาร โดย อาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
          จากนั้นในช่วงบ่ายยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การดำเนินงานโครงการของหลักสูตร” การดำเนินงานและวิธีการของหลักสูตรผ่านสำนักงานคณะ และ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของแต่ละหลักสูตรผ่านระบบ e-budget โดย คุณโกลัญญา ตายะ หัวหน้าสำนักงานคณะ, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความสอดคล้องกิจกรรม และ KPIs ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร กิจกรรมภายใต้โครงการ และการดำเนินงานของหลักสูตร” กระบวนการขอปรับโครงการและงบประมาณ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ ซึ่งมีประธานหลักสูตร บุคลากรสายวิชาการ หัวหน้างาน และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
27/11/2563 15:37:38น. 1559
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1หัวข้อ “ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะ ICT” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานระดับคณะและหลักสูตร

#ICT KM ครั้งที่ 1
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน