(NIA) ร่วมกับ (UPITI) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม

4/12/2563 17:02:20น. 2754
UPITI

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit: SID) ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2563 ทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ 


โครงการ “ผลักดัน เกษตรฟาร์มเห็ดก้าวสู่ยุค 4.0” โดย คุณศุขมิตร ทีฆเสนีย์ บริษัท ไอซีเอ็มอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรมในโรงเรือนบ้านร้องตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา


โครงการ “แม่อิงชิโบริโมเดล” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กลุ่มผ้ามัดย้อม “แม่อิงชิโบริ” บ้านแม่อิงหลวง  หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา


โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากผักคาวตอง กรณีศึกษาบ้านสันมะแฟน” โดย คุณกนกพงษ์  ศรีเที่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ บ้านสันมะแฟน ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และ


โครงการ “นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส และสิ่งแวดล้อม (BCG model) “ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐภูมิ พรหมณะ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์เยาวชนเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย


ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน และเป็นการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมได้อย่างมีคุณภาพอีกด้วย   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
4/12/2563 17:02:20น. 2754
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


(NIA) ร่วมกับ (UPITI) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม

#มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UniversityofPhayao #UPITI #SDG17 #SDG8 #SDG9
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน