คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทาง EdPEx

15/12/2563 11:59:21น. 939
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทาง EdPEx ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 ณ ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา วิทยากรบรรยายพิเศษโดย อาจารย์ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ที่ปรึกษาสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ซึ่งประกอบด้วย การนำองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์การนำองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า ประกอบกันเป็นกลุ่มการนำองค์การ เพื่อเน้นให้เห็นความสำคัญว่า การนำองค์การต้องมองเน้นที่กลยุทธ์ ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นำระดับสูงต้องกำหนดทิศทางขององค์การ และแสวงหาโอกาสด้านการจัดการศึกษาในอนาคต การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ ประกอบกันเป็นกลุ่มผลลัพธ์ โดยผู้ปฏิบัติงานและกระบวนการที่สำคัญ มีบทบาททำให้การดำเนินการสำเร็จและนำไปสู่ผลการดำเนินการโดยรวมที่ดีขององค์การ การปฏิบัติการทุกอย่างมุ่งสู่ผลลัพธ์ ซึ่งประกอบด้วย ผลลัพธ์ของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด งบประมาณ การเงิน และผลลัพธ์ภายในองค์การโดยรวมถึงผู้ปฏิบัติงาน การนำองค์การ ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วยให้ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน จากจุดเน้นที่เป็นเรื่องหลักของคณะฯ 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
15/12/2563 11:59:21น. 939
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทาง EdPEx

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน