กิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 18/12/2563 14:05:07น. 474

โครงการกองบริการการศึกษา
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการเป็นผู้ประกอบการ ที่พร้อมสู่สังคมดิจิทัล ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยนิสิต จากคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะสหเวชศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 958 คน ณ ห้อง UB 003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/12/2563 14:05:07

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน