คณะ ICT อบรมเขียนขอทุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายบริการ

23/12/2563 17:55:39น. 386
อบรมเขียนขอทุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายบริการ

           เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง ICT 1318 หน่วยวิจัยและนวัตกรรม งานแผนงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมกิจกรรมเขียนขอทุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายบริการ เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงหลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การกำหนดวิธีการ และงบประมาณของโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับข้อเสนอ รวมทั้งการดำเนินการจัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้นักวิจัยของบุคลากรสายบริการเตรียมความพร้อมขอตำแหน่งทางวิชาการ
           โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดการจัดอบรม จากนั้นนางโกลัญญา ตายะ หัวหน้าสำนักงานคณะ กล่าวให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมและร่วมซักถามแนวทางการเขียนขอทุนโครงการวิจัยฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางนุชรารัตน์ ถาวะดี   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
23/12/2563 17:55:39น. 386
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT อบรมเขียนขอทุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายบริการ

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน