คณะสหเวชศาสตร์ ออกสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง อาคารหน่วยบริการวิชาชีพสาธิตสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 30/12/2563 13:38:39น. 565

AHS UP survey

เมื่อ วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ นี้ ระหว่างเวลา ๐๙:๐๐-๑๐:๓๐ น. ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีฯ ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คุณอริยนันท์ ประอ้าย หัวหน้าสำนักงานคณะฯ คุณณัฐพงษ์ ขวัญจริง นักวิชาการพัสดุ (งานพัสดุ/งานอาคารสถานที่) คุณโกเมศ ลออพันธุ์สกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์/งานประกันคุณภาพ/งานประชาสัมพันธ์/งานยานพาหนะ) และ คุณธัชกร พุทธวงค์ วิศวกรโยธา งานออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี ได้ออกสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารหน่วยบริการวิชาชีพสาธิตสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาโดยได้กำหนดพื้นที่ก่อสร้าง ตามที่กลุ่มผู้ออกสำรวจ เห็นชอบร่วมกันไว้ ประมาณ ๓ ลำดับ ในอาณาบริเวณเดียวกันกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งทางคณะสหเวชศาสตร์ จะได้ขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือและเรียนเชิญ รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ท่านอธิการบดีฯ ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ และ รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ออกสำรวจพื้นที่จริง เพื่อกำหนดพื้นที่ก่อสร้างที่เหมาะสมที่สุด ก่อนดำเนินการต่อไป ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ของ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยคาดว่าอาคารนี้ จะแล้วเสร็จประมาณ ปลายปี ๒๕๖๔ นี้ อาคารหน่วยบริการวิชาชีพสาธิตสหเวชศาสตร์ นี้ จะใช้เป็นฐาน ในการให้บริการวิชาชีพ ทั้ง กายภาพบำบัด และ เทคนิคการแพทย์ ของ คณะฯ ตามวิสัยทัศน์ ที่ว่า คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำปัญญาแห่งวิชาชีพ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนสู่สากล” โดย เน้นที่ ชุมชนผู้สูงอายุ เป็นหลัก ต่อไป

 


  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Gomate La-orpansakul   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/12/2563 13:38:39

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน