โครงการ “ฝึกอบรมการใช้งานระบบ iThesis” ระยะที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams 10/1/2564 10:01:00น. 374

โครงการออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 กองบริการการศึกษา จัดโครงการ “ฝึกอบรมการใช้งานระบบ iThesis” ระยะที่ 1
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ หลังจากนั้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การใช้งานระบบ iThesis โดย หัวหน้างานทะเบียนนิสิต นางรัตติกาล จันตระกูล (ช่วงเช้า) และอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การใช้งานโปรแกรม endnote โดย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายณัฐวัตร ไชยวงค์ (ช่วงบ่าย) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจ และสามารถใช้งานระบบ iThesis ในการจัดทำสารนิพนธ์ สารนิพนธ์ฉบับร่าง และสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 202 คน 


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ญานิศา ทิพวะลี   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/1/2564 10:01:00

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน