คณะสหเวชศาสตร์ คว้าเหรียญเงิน ๑ คณะ ๑ นวัตกรรมชุมชน ของ มหาวิทยาลัยพะเยา ในเรื่อง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากชุมชน 28/1/2564 11:20:11น. 289

AHS UP Silver Medal 2021

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙:๐๐-๑๐:๐๐ น. ณ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นผู้แทน รับรางวัลเหรียญเงิน ๑ คณะ ๑ นวัตกรรมชุมชน ของ มหาวิทยาลัยพะเยา ในเรื่อง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากชุมชน ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นผลงานของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ดำเนินงานร่วมกับชุมชน บ้านแม่สุก ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นำโดย อาจารย์ ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ ผู้ช่วยคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการและนวัตกรรม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูชุมชนวัดแม่สุกน้ำล้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแม่สุก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก นิสิตและบุคลากรของคณะทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บูรณาการ การบริการวิชาการ/วิชาชีพ การเรียน/การสอน การวิจัย/นวัตกรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าไว้ด้วยกัน โดยมีชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ของทั้ง ๒ วิชาชีพ ของคณะฯ ได้แก่ กายภาพบำบัด และ เทคนิคการแพทย์ ตามวิสัยทัศน์ ที่ว่า คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำปัญญาแห่งวิชาชีพ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สู่สากล” โดย เน้นที่ ชุมชนผู้สูงอายุ เป็นหลัก     

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Yuttana Mundee   
ข้อมูล/ข่าว :    Suphannika Ladawan   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/1/2564 11:20:11

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน