นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์คว้ารางวัลนักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

28/1/2564 14:32:27น. 1024
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
          วันที่ 28 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 "University Impact Rankings" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวรายงาน ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญฺ) มหาวิทยาลัยพะเยา

          ในงานดังกล่าวได้มีการมอบรางวัลให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล Scopus และ TCI งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ โดยมีนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 3 ท่าน ที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดเป็นอันดับ 1-5 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ
          1. รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดเป็นอันดับที่ 1
          2. อาจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดเป็นอันดับที่ 4
          3. อาจารย์ ดร.นิจติยา สุวรรณสม ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดเป็นอันดับที่ 5

          และในงานเดียวกันนี้ได้มีการมอบรางวัล โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ให้กับทุกคณะ เป็นที่น่ายินดีว่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ภายใต้ชื่อโครงการ “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุผ่านเสียงเพลงและการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ” ซึ่งเป็นโครงการที่ทำร่วมกันกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอกคำใต้  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
28/1/2564 14:32:27น. 1024
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์คว้ารางวัลนักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน