คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม กายภาพบำบัดสัมผัสชุมชน เนื่องใน วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ๒๐ มกราคม

30/1/2564 18:54:43น. 273
PT Commu Cont 2021 1

เมื่อ วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘:๓๐-๑๖:๓๐ น. ณ วัดร่องคำหลวง ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม กายภาพบำบัดสัมผัสชุมชน เนื่องใน วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ๒๐ มกราคม ของทุกปี ที่ในปีนี้ ตรงกับวันพุธ ซึ่งนิสิตและคณาจารย์ ติดภารกิจการเรียนการสอน จึงได้เลื่อนมาจัด ใน วันเสาร์ดังกล่าว กิจกรรมนี้ อยู่ภายใต้ โครงการบริการวิชาการ ของ สาขาวิชากายภาพบำบัด จากข้อมูลปัญหาสุขภาพ ที่ สำรวจได้เบื้องต้น ใน พื้นที่ชุมชนบ้านร่องคำหลวง พบว่า มีปัญหาสุขภาพ ใน ทุกกลุ่มช่วงอายุ และ มีผู้ป่วย ใน ชุมชน ทั้งระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท และ ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว ซึ่งครบถ้วนทั้ง ๔ แขนงการศึกษา ทาง กายภาพบำบัด กิจกรรมนี้ จึงทำให้ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตกายภาพบำบัด ได้มีโอกาสสัมผัสชุมชนอย่างแท้จริง ตามวัตถุประสงค์ ภายใต้ มาตรการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด กิจกรรมนี้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ.ศิรินทิพย์ คำฟู ประธานหลักสูตร กายภาพบำบัดบัณฑิต และ อาจารย์ ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ ผู้ช่วยคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการและนวัตกรรม ร่วมกับ ชาวชุมชนบ้านร่องคำหลวง วัดร่องคำหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำหลวง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่องคำหลวง ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา คณาจารย์ นิสิต และ บุคลากร ของ สาขาวิชากายภาพบำบัด ทุกท่าน และ ทุกคน เป็นกิจกรรมที่บูรณาการ การบริการวิชาการ/วิชาชีพ การเรียน/การสอน การวิจัย/นวัตกรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าไว้ด้วยกัน อย่างกลมกลืน โดยมีชุมชนเป็นฐานแห่ง การเรียนรู้ ของ วิชาชีพกายภาพบำบัด ตามวิสัยทัศน์ ที่ว่า คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำปัญญาแห่งวิชาชีพ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สู่สากล” โดย เน้นที่ ชุมชนผู้สูงอายุ เป็นหลัก   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Yuttana Mundee   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
30/1/2564 18:54:43น. 273
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม กายภาพบำบัดสัมผัสชุมชน เนื่องใน วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ๒๐ มกราคม

#คณะสหเวชศาสตร์
#sdg3 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน