โครงการเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างหลว มหาวิทยาลัยพะเยา

5/2/2564 9:57:05น. 4220
โครงการเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างหลว มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างหลวง 

มหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เป็นโครงการโดยพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การบริการชุมชน ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าหรือต้องการความช่วยเหลือ โดยความมุ่งหวังพื้นฐานคือ การสร้างจิตสาธารณะให้แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และให้เป็นที่เข้าใจทั่วกันว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ความสำคัญ ใส่ใจให้การดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณรอบอ่างหลวง ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตจิตอาสา โดยได้แบ่งกลุ่มเป็น ๒ กลุ่มเพื่อขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณโดยรอบ และเก็บขยะ ดูแลต้นไม้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่พักผ่อน  ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมต่าง มากมาย ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) มุ่งเน้นพัฒนานิสิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม “ใจอาสา” และเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ “ด้านบุคลิกภาพ” งานจิตอาสาจึงเป็นแนวทางการพัฒนานิสิตให้เป็นอาสาสมัครจิตอาสา โดยมุ่งเน้นการนำความรู้ ความสามารถของตนเอง ไปทำประโยชน์ ทำความดีเพื่อผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน

  สำหรับกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาพื้นที่ให้มีทัศนียภาพที่ดีขึ้น และแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีในการร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของนิสิต บุคลากร และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีจิตอาสาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะให้กับนิสิต และสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง /ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR)   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
5/2/2564 9:57:05น. 4220
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างหลว มหาวิทยาลัยพะเยา

#โครงการเราทำความดีเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์ #ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา(UPSR) #ita64
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน