พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

10/2/2564 11:43:15น. 2214
พิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค  ณ บริเวณหน้าห้องคลินิกกฎหมาย

วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน อาจารย์ประฐมพงษ์ ทอดรอด และ คณบดีคณะนิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ ห้องคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ณ ห้องประชุมศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้ การดำเนินการตามบันทึกความร่วมมือนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยพะเยา จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันตามกรอบภารกิจ หน้าที่และอำนาจของตน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสถาบันการศึกษา ตามกรอบความร่วมมือนี้
2. การร่วมพัฒนาหลักสูตรหรือรายวิชาด้านสิทธิมนุษยชน และจัดให้มีการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน อย่างเป็นระบบในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
3. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับบริบท วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปกป้องสิทธิของตนเองและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง
4. การสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาดำเนินการวิจัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์จากผลงานทางวิชาการระหว่างกัน บริการวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ร่วมกัน เพื่อสะท้อนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่และนำผลมาวิเคราะห์หาแนวทางและผลักดันในการแก้ปัญหาร่วมกัน ตลอดจนการประสานเพื่อผลักดันนโยบายเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนในพื้นที่เสนอต่อรัฐบาล
5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านประสบการณ์จริงในพื้นที่ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติ
6. การส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ของนิสิต นักศึกษา ณ สำนักงาน กสม. หรือองค์กรเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสบการณ์ในการทำงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป
7. การสร้างพื้นที่ความร่วมมือและการพัฒนาหรือขยายเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์ /คณะนิติศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
10/2/2564 11:43:15น. 2214
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

#ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ม.พะเยา #ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค #คลินิกกฎหมาย #มหาวิทยาลัยพะเยา #คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ #SDG16 #SDG4 #SDG5 #SDG8 #SDG17 #SDG10 #sdg11 #SDG9 #school of law #University of Phayao #ita64
#sdg4 #sdg5 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg11 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน