คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรของกลุ่มสาขาสาธารณสุขศาสตร์

23/2/2564 16:41:56น. 700
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรของกลุ่มสาขาสาธารณสุขศาสตร์
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรของกลุ่มสาขาสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรมสัตยพรต
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน)
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา
อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
(คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4.รองศาสตราจารย์วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.ดร.วีรยุทธ สิริรัตน์เรืองสุข
หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รวมถึงอาจารย์ประจำหลักสูตรของกลุ่มสาขาสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน เรื่อง การสร้างหลักสูตรอย่างไรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
23/2/2564 16:41:56น. 700
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรของกลุ่มสาขาสาธารณสุขศาสตร์

#PHUP #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน