ม.พะเยา จัดเสวนา “เสียงสะท้อนจากนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓”

25/2/2564 19:42:14น. 1980
เสียงสะท้อนจากนิสิต
          วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อรับฟังปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการรับบริการในด้านสวัสดิการต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้บริการแก่นิสิต รวมถึงการร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้กล่าวเปิดโครงการ ว่า การจัดกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต จะทำให้ผู้บริหารได้รับทราบปัญหาของนิสิตและร่วมคลี่คลายประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างมีความสุขมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” นอกจากการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพของคน ให้เป็นบัณฑิตคุณภาพ มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ แล้ว ยังได้กำหนดมาตรการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต เพื่อให้นิสิตมีคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ          โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ๒๕๖๓ เป็นโครงการที่จัดขึ้นติดต่อกันมาและได้รับแนวโน้มไปทางด้านที่ดี มีนิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก และนิสิตสามารถร้องเรียนและแจ้งปัญหาให้ผู้บริหาร หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงปัญหานั้นๆและพร้อมกับการหาวิธีแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน ตัวอย่างสวัสดิการในด้านต่างๆที่นิสิตได้รับ เช่น การให้บริการรถเมล์ หอพักสำหรับนิสิต อาคารสถานที่ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
25/2/2564 19:42:14น. 1980
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา จัดเสวนา “เสียงสะท้อนจากนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓”

#เสียงสะท้อนจากนิสิต #ita64
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน