คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมในโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2 (โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก)

1/3/2564 12:00:27น. 710
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมในโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2 (โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย) ซึ่งในปีนี้เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม โดยเป็นการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ใช้ชื่อโมดูลว่า “เซนเซอร์สำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่: ลดการสัมผัส สกัดโควิด-19” ที่จะถูกนำไปพัฒนาใช้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงได้ทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับ ม.1 จำนวน 40 คน และกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้ช่วยสอน รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ และกล่าวเปิดโครงการโดย รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติงานแทนท่านคณบดี โดยกิจกรรมของทั้ง 2 วันนี้ จะเป็นการเรียนการสอนในหลักสูตรทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์เป็นวิทยากร และผู้พัฒนาหลักสูตร รวมถึงคณาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนสาธิตร่วมเป็นผู้ช่วยสอนด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
1/3/2564 12:00:27น. 710
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมในโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2 (โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก)

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP #มหาวิทยาลัยเด็ก ##คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน