อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบโล่รางวัล สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๔

8/3/2564 16:01:22น. 1060
มหาวิทยาลัยพะเยา

วันนี้วันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เข้ารับรางวัลสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เนื่องในวันสตรีสากล โดยพิจารณาจากผู้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน ที่ควรได้รับการคุ้มครอง ดูแล ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น พร้อมได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
ผลงานเด่น รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

  • THE Impact Ranking 2020 ของมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการจัดอันดับที่ ๑๑ ของประเทศไทย จากการประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดที่ครอบคลุม  ด้าน คือ ๑. ด้านงานวิจัย ๒. ด้านการเผยแพร่ และ ๓. ด้านการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน SDGs ของมหาวิทยาลัย 
  • ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาทำเป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบให้นิสิตในมหาวิทยาลัยและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจ เข้ามาเรียนรู้เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติด้านการเกษตรอย่างลงตัว
  • สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ ๑ คณะ ๑ สัญลักษณ์ความสำเร็จ สู่ โครงการ ๑ คณะ ๑ ชุมชนนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ผ่านการบริการวิชาการ งานวิจัย พร้อมสร้างมูลค่าภูมิปัญญา สู่สายตาประชาคมโลกอย่างสร้างสรรค์
  • สนับสนุนการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการทอผ้า เพื่อทำให้ผ้าทอของจังหวัดพะเยา ผ่านการสร้างคุณค่าบนชุดครุยของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
  • รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลรณรงค์ส่งเสริมและสืบสานความเป็นไทยด้วยการแต่งกาย ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ ผ้าถิ่นในมหาวิทยาลัยพะเยา


ในการนี้กระทรวงแรงงาน จึงมอบโล่รางวัล สตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รางวัลสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กนกวรรณ ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
8/3/2564 16:01:22น. 1060
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบโล่รางวัล สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๔

##มหาวิทยาลัยพะเยา #กระทรวงแรงงาน
#sdg4 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน