สถาบันนวัตกรรม (UPITI) ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน”

10/3/2564 16:43:50น. 1083
UPITI

เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลย มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ถวายพานพุ่มดอกกุหลาบ และกล่าวเจตจำนงสุจริต

 

โดยให้ทุกหน่วยงานย่อย บุคลากรทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตทุกรูปแบบ สถาบันนวัตกรรม ฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตที่มีผลเสียต่อประเทศชาติและประชาชน จึงได้ให้ความสำคัญในการปราบปรามทุจริต ดังนั้นผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงได้เน้นย้ำและรณรงค์เจตจำนงสุจริต โดยกล่าวว่า จะมุ่งมั่นบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มาขอใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการดังนี้

1. ด้านการเปิดเผยข้อมูล โปร่งใสและมีส่วนร่วม

2. ด้านความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์งาน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

4. ด้านการเชิดชูคุณธรรม นำความรู้ไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม

โดยประกาศให้เจ้าหน้าที่ภายใต้สถาบันนวัตกรรมฯ รับทราบและยึดถือ

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
10/3/2564 16:43:50น. 1083
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน