คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจ

12/3/2564 11:33:11น. 1130
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

                   เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อ.กภ.พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วม พิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจ ณ โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษฯ นี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี  2557 โดยใช้ชื่อ “ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ คนพิการประจำอำเภอแม่ใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการมีสิทธิและโอกาสได้รับการบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ อย่างทั่วถึงเท่าเทียม หลากหลาย และครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดพะเยา และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการในจังหวัดพะเยาโดยยึดหลักกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ และหลักการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการลงสู่ท้องถิ่น

สืบเนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมาการจัดการศึกษาให้เด็กพิการให้สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตจะต้องจัดการบำบัดฟื้นฟูให้ครอบคลุมทุกด้าน อาทิ การช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น  การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ และสภาพปัจจุบันสถานที่ให้บริการคือในอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก คับแคบ ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียนที่มากขึ้น และไม่เพียงพอการขยายตัวในอนาคตที่จะมีนักสหวิชาชีพ เข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูในด้านต่าง ๆ ให้กับคนพิการ

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยาโดยศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยาได้ส่งมอบผ้าห่มให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษฯรวมถึงสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา กองอาคารสถานที่ กองกลาง งาประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า ได้มอบสิ่งของและประชาสัมพันธ์รับบริจาค ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษหน่วยบริการแม่ใจ แห่งนี้   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
12/3/2564 11:33:11น. 1130
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน