การประชุมกรรมการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (CEPMART) โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

12/3/2564 20:51:44น. 1117
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน รองคณบดีคณวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมกรรมการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (CEPMART) โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และงานวิจัยทางคณิตศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการสอนคณิตศาสตร์
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางคณิตศาสตร์
4. เพื่อส่งเสริมวิชาชีพที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรคณิตศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้สมาคมฯ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวทางวิชาการในวงการคณิตศาสตร์ ระดับต่างๆ ทั้งให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
1.ผลิตวารสารและหนังสือวิชาการทางคณิตศาสตร์
2.จัดการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์
3.จัดอบรมครูคณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อน
4.จัดประชุมวิชาการประจำปี
5.จัดประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
6.จัดบรรยายสัญจร
7.ให้ความร่วมมือในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ซึ่งปัจจุบันกรรมการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (CEPMART) ประกอบด้วยสมาชิกหลักและสมาชิกสมทบ ประกอบด้วย

CEPMART Member
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยพะเยา

สมาชิกสมทบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
12/3/2564 20:51:44น. 1117
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การประชุมกรรมการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (CEPMART) โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

#คณะวิทยาศาสตร์ #SCIENCEUP #คณิตศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน