ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

17/3/2564 15:44:28น. 1113
การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
             เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 1 โดยเน้นย้ำให้บุคลากรตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ พร้อมร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
17/3/2564 15:44:28น. 1113
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน