คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด การประชุมวางแผนการสร้างระบบส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

18/3/2564 18:12:27น. 1118
AHS UP ITA Meet 1

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด การประชุมวางแผนการสร้างระบบส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะฯ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๒:๓๐-๑๓:๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น อาคารคณะสหเวชศาสตร์ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นิสิต แม่บ้าน และ พนักงานรักษาความปลอดภัย รวม ๒๐ คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เริ่มด้วยการนำเสนอ ข้อมูล Corruption Perception Index: CPI ประจำปี พ.ศ. 2563 ของประเทศไทย ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 104 เท่ากับ ประเทศเวียตนาม ในจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศ ตามด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมรับการประเมิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ จึงเป็นการประเมินในรอบปีที่ ๓ จากคะแนนการประเมินภายใน ของ คณะสหเวชศาสตร์ เมื่อปีที่ผ่านมา พบว่า คณะฯ ได้คะแนนค่อนข้างต่ำ ในด้าน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment; OIT) จึงเป็นเหตุให้คณะฯ มุ่งมั่นพัฒนา OIT อย่างรีบเร่งในรอบปีนี้ โดยการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายใน หรือบุคลากรภายนอก ผู้ปฏิบัติงานให้กับคณะฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของคณะฯ ซื่งได้แก่ นิสิตและผู้ปกครองของนิสิต การประชุมครั้งนี้เป็นการวางรากฐานและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการพิจารณากำหนด นโยบาย แผนงาน มาตรการ แนวปฏิบัติ และคู่มือ เพื่อมุ่งสู่การสร้างระบบส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของคณะฯ ตามนโยบายที่ว่า คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปี่ยมคุณธรรม พร้อมความโปร่งใส ไม่มีและไม่สนับสนุน การโกงทุกรูปแบบ ตลอดมาและตลอดไป อันจะเป็นการปลูกฝั่งคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่มีปฏิสัมพันธ์กับคณะฯ สร้างเกียรติยศและความภาคภูมิใจให้กับตนเอง และสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา นั้นคือ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีปณิธาน ว่า ปัญญา เพื่อ ความเข้มแข็ง ของ ชุมชน และ เพื่อให้บรรลุผลตาม วิสัยทัศน์ ของคณะฯ ที่ว่า คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำปัญญาแห่งวิชาชีพ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สู่สากล ต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Gomate La-orpansakul   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
18/3/2564 18:12:27น. 1118
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน