คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินกิจกรรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข” ประจำปี พ.ศ. 2564

31/3/2564 16:03:41น. 948
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินกิจกรรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข” ประจำปี พ.ศ. 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข ระหว่างวันที่ 1- 11 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีศักยภาพการเรียนรู้และมีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง คณะมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนิสิตเพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาตนเองได้ รวมถึงเพื่อแก้ปัญหาจำนวนการพ้นสภาพของนิสิตในการออกกลางคันระหว่างศึกษาของนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ให้ลดน้อยลง และให้นิสิตได้มีทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายได้ดีขึ้น มีความรู้ คุณธรรมและมีความรับผิดชอบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ออกไปรับใช้สังคมโดยมีความรู้ควบคู่คุณธรรม โดยมุ่งเน้นในหลักนิติธรรม สร้างสรรค์จิตอาสา เก่งกล้าวิชาการ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน TQF รวมทั้งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนิสิต รวมถึงเชื่อมโยงกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ ดังนั้นจึงจำต้องจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ และเป็นคนดีของสังคม รวมทั้งเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเหตุนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องให้นิสิตได้ฝึกฝนและส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพของตน ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนทั้งในการเรียนและการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม มีเป้าหมายในชีวิตของตน มีการวางแผนที่ดี มีการลงมือทำและฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ให้นิสิตได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี มีความสุขทั้งกายใจ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป อันนำไปสู่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความสุขและความสำเร็จทั้งของนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ดังนั้น คณะนิติศาสตร์ จึงจัดกิจกรรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข” ประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ได้มีการเรียนการสอนที่คํานึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้เรียนหรือ ELO และกระตุ้นการเรียนรู้ของนิสิตอย่างเหมาะสม มีการฝึกปฏิบัติ (Work Shop) แนะนำวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้นิสิตนำไปใช้ตามความถนัดของตน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีกิจกรรมที่สนับสนุนให้นิสิตได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีกิจกรรมให้เกิดแรงบันดาลใจ มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนิสิตเพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาตนเองได้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ของนิสิตเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีคุณภาพของสังคม รวมถึงเพื่อลดการออกกลางคันของนิสิตให้น้อยลง ทำให้นิสิตมีสมาธิในการเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดีและสามารถฝึกฝนทักษะที่สำคัญในด้านต่าง ๆ อย่างมีความสุขมากขึ้น ตลอดจนนิสิตได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเองมากขึ้น รวมทั้งได้ทบทวนเนื้อหาความรู้และฝึกการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจในเนื้อหาในแต่ละรายวิชาและเข้าใจวิธีการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้ดียิ่งขึ้นเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนิสิตของคณะนิติศาสตร์ต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    กฤตพร จุใจ /คณะนิติศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
31/3/2564 16:03:41น. 948
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินกิจกรรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข” ประจำปี พ.ศ. 2564

#คณะนิติศาสตร์
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน