คณะนิติศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง” ให้กับผู้บริหารสถาบันการยุติธรรมแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2/4/2564 16:26:51น. 2312
คณะนิติศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง” ให้กับผู้บริหารสถาบันการยุติธรรมแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The National Institute of Justice, Lao PDR)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ รัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Deutsche Gesellschaft f uํrํ Internationalale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง” ให้กับผู้บริหารสถาบันการยุติธรรมแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The National Institute of Justice, Lao PDR) ทุกวิทยาเขต ประกอบด้วย นครหลวงเวียงจันทน์ สะหวันนะเขต จำปาศักดิ์ และหลวงพระบาง จำนวน 32 คน ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการสอนและพัฒนาคุณภาพนิสิต, อาจารย์ปิยอร เปลี่ยนผดุง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรฝึกอบรม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแนวทาง ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรตลอดจนการเรียนการสอนนิติศาสตร์ให้มีคุณภาพและเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารรวมไปถึงบุคคลกรการศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับหลักสูตรและรายวิชาได้อย่างครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ และตระหนักถึงความสำคัญของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและประโยชน์ที่ผู้เรียนและสถาบันการศึกษา รวมไปถึงสังคมจะได้รับต่อไปในอนาคต คณะนิติศาสตร์จึงได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ประกันคุณภาพของ AUN-QA เรื่องผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสำหรับหลักสูตรนิติศาสตร์ได้
3. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการออกแบบหลักสูตรและการสอนนิติศาสตร์ระหว่างผู้บริหารจากสถาบันการยุติธรรมแห่งชาติ และวิทยากรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในทางวิชาการในระดับนานาชาติด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอนนิติศาสตร์

นอกจากนี้ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง” ถือเป็นโอกาสสำคัญที่คณะผู้บริหารของสถาบันวิจัยแห่งชาติและคณะวิทยากรจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างกันอีกด้วย โดยในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง" ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการในครั้งนี้   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ปวริศร์ ดำรงพุฒิเมธา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
2/4/2564 16:26:51น. 2312
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง” ให้กับผู้บริหารสถาบันการยุติธรรมแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

#SchoolOfLaw #giz
#sdg4 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน