นิเทศก์ฝึกวิชาชีพการบริหารการศึกษา

3/4/2564 9:28:40น. 201
บริหารการศึกษา

วิทยาเขตเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นิเทศก์นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา เพื่อติดตามการฝึกปฏิบัติของนิสิต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 (สพป. เชียงราย เขต 1) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564





ในการนี้ วิทยาเขตเชียงราย ได้รับเกียรติจาก นางพวงผกา สุขัมศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ให้การต้อนรับและกล่าวถึงประสบการณ์ของนิสิตที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกวิชาชีพการบริหารการศึกษา ตามกลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่ ประกอบด้วย กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มกฎหมายและคดี





นอกจากนี้ ยังจะมีการสรุปผลการศึกษาดูงานของนิสิตกับอาจารย์นิเทศก์ และรายงานผลการสรุปของนิสิตไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดโมเดลการสรุปงานในส่วนกลุ่มต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ต่อไป อีกด้วย



 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
3/4/2564 9:28:40น. 201
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิเทศก์ฝึกวิชาชีพการบริหารการศึกษา

#เรียน #บริหาร #ฝึก #เขต #เชียงราย #โท
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน