คณะเกษตรศาสตร์ฯ รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ B พร้อมยึดมั่นการทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

22/4/2564 8:57:23น. 1118
คณะเกษตรศาสตร์ฯ รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ B พร้อมยึดมั่นการทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ B พร้อมยึดมั่นการทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบรองวัลผลการประเมิน UP ITA ระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ B ให้กับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร รับมอบรางวัล คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา สร้างความตระหนักในหน่วยงาน ให้มีการดําเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม พร้อมยึดมั่นและส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน โดยวิเคราะห์จากข้อบกพร่องจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเพื่อเป็น มาตรการในการขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใน ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
22/4/2564 8:57:23น. 1118
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน