มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) พร้อมมอบรางวัลสำหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

22/4/2564 11:49:52น. 706
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) พร้อมมอบรางวัลสำหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) พร้อมมอบรางวัลสำหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ...) ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ .. 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมร่วมกับส่วนงานทั่วทั้งองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางเครื่องมือการประเมินที่สำนักงาน ..กำหนดไว้ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดการประเมิน และให้คะแนนแต่ละหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติร่วมกัน 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 64 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา และกองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้สรุปผลการดำเนินของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้าน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านผลการประเมิน Up ITA ระดับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้คะแนน 80.04 ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับ B     

ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ยังได้มอบรางวัล ให้กับหน่วยงานภายในองค์กร ที่ได้เข้ารับการประเมินด้วย เพื่อเป็นกำลังใจในการบริหารจัดการหน่วยงานของตนเองให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อตอบรับการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

ทั้งนี้ งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอเห็นชอบนำข้อมูลการดำเนินงานเผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในระดับมหาวิทยาลัยพะเยาและนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ ITAS ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วย   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   Rattanapong.tu@up.ac.th   
22/4/2564 11:49:52น. 706
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน