ม.พะเยา ขยับขึ้นสู่ ลำดับที่ 12 ของประเทศ จากการจัดอันดับโลกของ Scimago Institution Rankings 2021

23/4/2564 14:23:22น. 673
ม.พะเยา ขยับขึ้นสู่ ลำดับที่ 12 ของประเทศ จากการจัดอันดับโลกของ Scimago Institution Rankings 2021

.พะเยา ขยับขึ้นสู่ ลำดับที่ 12 ของประเทศ จากการจัดอันดับโลกของ Scimago Institution Rankings


SCImago Institutions Rankings (SIR) เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ประจำปี2021 (Scimago Institutions Rankings 2021) ผ่านเว็บไซต์https://www.scimagoir.com/ โดยปีนี้มีเพียง 27 มหาวิทยาลัยของไทยเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับจาก SIR ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือสูงแห่งหนึ่ง และการจัดอันดับในแต่ละครั้ง จะบ่งบอกถึงความก้าวหน้า และการพัฒนาในกระบวนการ “การวิจัย” องค์ความรู้ด้านต่าง  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยในประเทศไทยเราหรือแม้กระทั่งนักวิจัยในต่างประเทศที่สนใจศึกษาหาข้อมูลใหม่ 


ในปี 2021 นี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขยับจาก อันดับที่ 14 ในปี 2020 สู่ อันดับที่ 12 ของประเทศไทย ในการจัดอันดับแบบภาพรวม Overall Rank ผ่านการจัดอันดับโลกของ Scimago Institution Rankings และเป็น อันดับที่ 770 ของระดับโลก 
 

โดยมีการจัดอันดับด้านงานวิจัย (Research) อยู่ในลำดับที่ 7 ของไทย ซึ่งอยู่ในอันดับ 413 ของโลก

ด้านนวัตกรรม (Innovation) อยู่ในลำดับที่ 18 ของไทย เป็นอันดับ 514 ของโลก

และด้านสังคม (Societal) อยู่ในลำดับที่ 14 ของไทย และอยู่ในอันดับ 247 ของโลก 


โดยผลการจัดอันดับองค์กรที่มีผลงานวิจัยระดับโลก ประจำปี 2021 นี้ มีองค์กรที่ได้รับการจัดอันดับโลกที่เป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา องค์กรทั้งภาครัฐและองค์กรอื่น  จากทั่วโลก ทั้งหมด 7,533 แห่ง ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ดังนี้

1.ด้านงานวิจัย (Research) 50% โดยจะประกอบไปด้วยจำนวนเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย จำนวนการอ้างอิง จำนวนผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันนั้นๆ โดยอ้างอิงผลข้อมูลจาก Scopus

2.ด้านนวัตกรรม (Innovation) 30% จะเป็นในด้านความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่อ้างถึงในสิทธิบัตร โดยพิจารณาข้อมูลมาจาก PATSTAT (Patent Statistical Database)

3.ด้านสังคม (Societal) 20% จะพิจารณาจาก ขนาดของเว็บ จำนวนหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกับ URL ของสถาบัน จำนวนเครือข่าย (subnets) ที่เชื่อมโยงการเข้าถึงกับเว็บไซต์ของสถาบันนั้น  และข่าวสารต่างๆ ของสถาบันที่เผยแพร่อยู่ใน social media 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา /www.scimagoir.com   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   Rattanapong.tu@up.ac.th   
23/4/2564 14:23:22น. 673
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน