กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมคณะกรรมการ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 (2/2564)

26/4/2564 20:29:07น. 1857
ประชุมคณะกรรมการ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 (2/2564)

วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ จัดประชุมคณะกรรมการ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 (2/2564) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกรรมการ ในที่ประชุมฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอความคืบหน้าในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัย และประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำระบบการประเมิน UP ITA เข้ามาเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกหน่วยงานเกิดความตระหนักถึงการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายใน 39 หน่วยงาน ในการนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่มีผลการประเมิน UP ITA จำนวนทั้งสิ้น 27 หน่วยงาน ได้แก่

ผลคะแนนในระดับ AA จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ กองแผนงาน

ผลคะแนนในระดับ A จำนวน 13 หน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง,วิทยาเขตเชียงราย,สำนักงานอธิการบดี,กองบริการการศึกษา,กองกิจการนิสิต,วิทยาลัยการศึกษา,กองบริหารงานวิจัย,กองคลัง,คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์,โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา,โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา,ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้,กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

ผลคะแนนในระดับ B จำนวน 13 หน่วยงาน ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์,คณะวิศวกรรมศาสตร์,คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา,หน่วยตรวจสอบภายใน,คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม,คณะทันตแพทยศาสตร์,คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ,กองการเจ้าหน้าที่,คณะศิลปะศาสตร์,สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี,คณะวิทยาศาสตร์,วิทยาลัยการจัดการ

ทั้งนี้ อธิการบดีได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารของ คณะ/หน่วยงาน ที่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารงาน โดยมีการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการปลูกฝังค่านิยมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส มีทัศนคติที่ดีในการดำเนินงานเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดียิ่ง พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการบันทึกภาพรวมผู้บริหารร่วมกัน ณ ห้องประชุมบวรรัตรประสิทธิ์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองแผนงาน   
ข้อมูล/ข่าว :    กองแผนงาน   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
26/4/2564 20:29:07น. 1857
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมคณะกรรมการ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 (2/2564)

#ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส #วัฒนธรรมองค์กร64 #ita


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน