คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

26/4/2564 20:42:09น. 1176
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา (คณะกรรมการอำนวยการฯ) และรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (เลขานุการ) พร้อมด้วยกรรมการอำนวยการซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายบริหารของหน่วยงานภายใน ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วย ร่วมประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานฯ ขององค์กร (ITA) ในปีที่ผ่านมาตามรายตัวชี้วัดที่หลักเกณฑ์กำหนดไว้ เพื่อกำหนดแนวทางและยกระดับมาตรฐานในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนำข้อเสนอแนะ ไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในทุกๆ ด้าน เช่น การปฏิบัติงาน การให้บริการ การสื่อสารและสารสนเทศ การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ การป้องกันต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริต

ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้กำหนดมอบหมายคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบระดับหน่วยงานตามรายตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจดำเนินการปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงเป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองแผนงาน   
ข้อมูล/ข่าว :    กองแผนงาน   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
26/4/2564 20:42:09น. 1176
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน