คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการรับรองสถาบันผู้ผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ จากสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

30/4/2564 16:12:20น. 1642
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
ตามที่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอรับการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองสถาบัน จากสภาเทคนิคการแพทย์ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 คณะผู้ตรวจการประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์ได้ทำการตรวจประเมินเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการตรวจสถานที่ ณ ที่ทำการของสถาบัน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 และได้นำเสนอผลการตรวจประเมินต่อคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 19 เมษายน 2564 คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีมติ เห็นชอบ รับรองความเหมาะสม ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2564 - 2568) 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายชนะพล จันทรากาศ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
30/4/2564 16:12:20น. 1642
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการรับรองสถาบันผู้ผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ จากสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

#คณะสหเวชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #เทคนิคการแพทย์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน