คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดกิจกรรมการประเมินความก้าวหน้าโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ

6/5/2564 16:17:48น. 930
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
          วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดกิจกรรมและร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินความก้าวหน้าโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ ประจำปี 2564
        ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมได้กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาสรีรวิทยา และสาขาวิชาโภชนาการ โดยคณะมีพันธกิจในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม มีการบูรณาการไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล พร้อมนำความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน โดยในปีงบประมาณ 2564 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนและพัฒนานักวิจัยในลักษณะโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้ยื่นข้อเสนอขอรับทุนวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม และนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ โดยในปี 2564 นี้ ได้จัดสรรงบประมาณคณะสำหรับบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 17 ทุน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 3 ทุน
          การรายงานความก้าวหน้าในปีนี้ได้จัดในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MS team และได้เชิญคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอกคณะมาร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อแนะนำให้กับนักวิจัยผู้ได้รับทุนให้สามารถบรรลุจุดประสงค์ของโครงการ คือการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบการตีพิมพ์ระดับชาติ และระดับนานาชาติ และการร่วมเสนอผลงานในงานวิชาการต่าง ๆ ด้วย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายนฤพงศ์ สันทราย   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
6/5/2564 16:17:48น. 930
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดกิจกรรมการประเมินความก้าวหน้าโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน