คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการและวัสดุครุภัณฑ์ สาขาวิชากายภาพบำบัดและสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ก่อนเปิดภาคเรียน

14/5/2564 15:57:35น. 3516
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อ วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง เวลา ๑๐.๐๐๑๒.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัย ทั้งของสาขาวิชากายภาพบำบัดและสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โดยเน้นย้ำให้มีการใช้ระบบการตรวจสอบและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านวัสดุและครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างเคร่งครัด โดยมีนักกายภาพบำบัดและนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อต้อนรับการกลับมาเรียนของนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่กำลังจะเปิดภาคเรียนใน วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่จะถึงนี้ คณะสหเวชศาสตร์ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นอันดับแรกเสมอมา โดยเน้นให้ผู้เรียน “อยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานทำ เป็นคนดีของสังคม และเป็นเสาหลักของครอบครัว” อีกทั้งยังดูแลด้านความปลอดภัยในการเรียนปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานอีกด้วย เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนมีทั้งความสุขและความปลอดภัย (Happiness and Safety) ตลอดไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
14/5/2564 15:57:35น. 3516
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการและวัสดุครุภัณฑ์ สาขาวิชากายภาพบำบัดและสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ก่อนเปิดภาคเรียน

#คณะสหเวชศาสตร์ #สาขากายภาพบำบัด #สาขาเทคนิคการแพทย์
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน