ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA Training Program 2021: TQA Criteria รุ่นที่ 7

1/6/2564 14:36:20น. 160
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  TQA Training Program 2021: TQA Criteria รุ่นที่ 7

     เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต และ ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมอบรม การบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA Training Program 2021 หัวข้อ TQA Criteria รุ่นที่ 7 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยใช้ข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirements) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาของเกณฑ์ และ สร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ หัวข้อการอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศฯ ประกอบด้วย 1) ความเป็นมาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2) ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรและตนเอง 3) ระดับพัฒนาการขององค์กร 4) ค่านิยมหลักและเจตจำนงของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 5) TQA Framework 6) โครงร่างองค์กร 7) รูปแบบหัวข้อของเกณฑ์และมิติการให้คะแนน 8) หมวด 2: กลยุทธ์ ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 9) หมวด 3: ลูกค้าและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า 10) หมวด 4: การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ และ 11) หมวด 7: ผลลัพธ์    


       รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award: TQA เป็นรางวัลที่ถูกบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศเพื่อสร้างรากฐานการเติบโตของผลิตภัณฑ์ประชาชาติ นำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศให้มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

                                           

ข้อมูล: นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   ดร.รัตนา ยาวิเลิง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
1/6/2564 14:36:20น. 160
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA Training Program 2021: TQA Criteria รุ่นที่ 7

#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน