อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มสังคมศาสตร์ ของ ควอท

9/6/2564 15:52:51น. 704
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาพะเยา เป็นตัวแทนเข้าร่วมป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มสังคมศาสตร์ ของ ควอท

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล ได้เป็นตัวแทนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เข้าร่วมป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) ผ่านโปรแกรม ZOOM ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลออนไลน์ กลุ่มสังคมศาสตร์ ร่วมกับตัวแทนคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิทยาลัยชุมชน ในโครงการวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการประเมินแบบออนไลน์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับอุดมศึกษา” ของทีมนักวิจัยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์การระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์และถอดบทเรียนแนวทางการจัดการเรียนรู้และการประเมินแบบออนไลน์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาและเพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
9/6/2564 15:52:51น. 704
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มสังคมศาสตร์ ของ ควอท

#ควอท #อาจารย์นิติศาสตร์ #คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #นิติมพ #ผู้ทรงคุณวุฒิ
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน