อาจารย์คณะนิติศาสตร์เป็นวิทยากร การประชุมฯเพื่อติดตามและประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และเตรียมยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5

10/6/2564 14:31:50น. 683
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และเตรียมยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. รองศาสตราจารย์ กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และรับฟังความคิดเห็นเพื่อยก (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเวทีติดตามและประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และยก (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พื้นที่ภาคเหนือ โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ และคณะ เป็นที่ปรึกษาโครงการ และได้รับเกียรติจากนางจันทร์ชม จินตยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน, รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ อานี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ดร. สุวิชชาภรณ์ ชนิลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะพอ จังหวัดตาก และนายนพนันต์ ทับทิม ประธานกลุ่มผู้สูงอายุสังคมเมืองนครสวรรค์ มูลนิธิคาทอลิกนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากร สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่นำมาวิเคราะห์ยก (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) ต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
10/6/2564 14:31:50น. 683
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์คณะนิติศาสตร์เป็นวิทยากร การประชุมฯเพื่อติดตามและประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และเตรียมยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะนิติศาสตร์
#sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน