คณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ

11/6/2564 21:23:28น. 1697
UPPSF

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดการเรียนรู้ กระบวนการวิจัย เทคนิคเคล็ดลับในการออกแบบการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (classroom action research = CAR) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ นำผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไปประยุกต์วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และเป็นผลงานทางวิชาการที่สามารถนำไปการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร 
การอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจำนวน 27 คน จาก 13 คณะ 1 วิทยาลัย ดังนี้

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน

คณะนิติศาสตร์ 1 คน

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 2 คน

คณะเภสัชศาสตร์ 1 คน

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 คน

วิทยาลัยการจัดการ 1 คน

คณะวิทยาลัยการศึกษา 3 คน

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 คน

คณะศิลปศาสตร์ 3 คน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 1 คน

คณะสหเวชศาสตร์ 1 คน

        และคณะสาธารณสุขศาสตร์ 6 คน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พณัฐ เชื้อประเสริฐศักดิ์   
ข้อมูล/ข่าว :    พณัฐ เชื้อประเสริฐศักดิ์   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
11/6/2564 21:23:28น. 1697
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ

##UPPSF
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน