โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meetings

27/6/2564 10:35:32น. 2365
โครงการกองบริการการศึกษา

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2564 กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุญยรักษ์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบสิริ ภักดีพินิจ

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ

และผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันตา

ร่วมพบปะพูดคุยกับนิสิตใหม่ หลังจากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ พบนิสิตใหม่ และกล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี และนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 250 คน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
27/6/2564 10:35:32น. 2365
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meetings

##ปฐมนิเทศ ป.โท 64
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน