คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "กลไกการขับเคลื่อนของ บพท. กับมหาลัยเชิงพื้นที่"

30/6/2564 9:36:28น. 251
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "กลไกการขับเคลื่อนของ บพท. กับมหาลัยเชิงพื้นที่"

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "กลไกการขับเคลื่อนของ บพท. กับมหาลัยเชิงพื้นที่" กรณีศึกษา : การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ผ่านระบบ Online ZOOM ได้รับเกียรติรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย เปิดโครงการดังกล่าวฯ 

 

ทั้งนี้ เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SHOW & SHARE โดย ได้รับเกียรติผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา, คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม, รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์, รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ, นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ฯ ผศ.น.สพ.สมชาติ ธระ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ฯ ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา เข้าร่วมลงเวทีเสวนาในครั้งนี้


เพื่อส่งเสริมพัฒนานักวิจัยในหน่วยงานให้ได้รับทุนวิจัย พร้อมสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยของคณะฯ ให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตคุณภาพ เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ และสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน สังคม และต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับรายได้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เป็นแหล่งองค์ความรู้สำหรับถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีการเกษตรเป็นรากฐานที่สำคัญ แก้ไขความยากจนของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม         

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
30/6/2564 9:36:28น. 251
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน