สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ออนไลน์ เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย 2564

1/7/2564 10:04:37น. 3350
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          วันที่ 29 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันเทคนิคการแพทย์ไทย” ซึ่งถือเป็นวันที่ทำให้ระลึกถึงความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่ให้บริการในระบบสาธารณสุขไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 64 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 จนถึงปัจจุบัน ในการนี้ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้มีการร่วมระลึกถึงความสำคัญของวิชาชีพพร้อมกับการให้กำลังใจนักเทคนิคการแพทย์ที่อุทิศตนปฏิบัติงานเพื่อต่อสู้กับวิกฤติการระบาดของโรค COVID-19 ด้วยการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ (Webinar series) เพื่อฟื้นฟูความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ให้กับนักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจตลอดเดือนมิถุนายน ซึ่งประกอบด้วย

  • วันที่ 11 มิถุนายน 2564 การบรรยายเรื่อง Rapid Test: Benefits and Pitfalls in Infectious Diagnosis ชุดตรวจอย่างง่าย: ประโยชน์และข้อจำกัดสำหรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโดยวิทยากร คือ ผศ.ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะงอลา แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • วันที่ 18 มิถุนายน 2564 การบรรยายเรื่อง Transfusion science and trends toward precision medicineโดยวิทยากร คือ อ.ดร.ทนพญ.พิไลพร จงรวมกลาง, อ.ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ ศ.ดร.ภก.ชลภัทร สุขเกษม อนุสาขาวิชาเภสัชพันธุศาสตร์และการรักษาเฉพาะบุคคล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วันที่  25 มิถุนายน  2564 การบรรยายเรื่อง “ระบาดวิทยาของเชื้อไวรัส SAR CoV-2 ข้อมูลพื้นฐานของไวรัสและสายพันธุ์ต่าง ๆโดยวิทยากร คือ อ.ดร.ทนพญ.คณิตาพร สุภาเดช, ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข, อ.ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรมพันธ์ แขนงวิชาจุลชีวิทยาคลินิกและปรสิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ ผศ.ดร.ทนพ.วุฒิชัย คำดวง แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก  ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วันที่ 29 มิถุนายน 2564 การบรรยายเรื่อง “All about COVID-19 and thrombosis โดยวิทยากร คือ รศ.ดร.ทนพญ.นันทรัตน์ โฆมานะสิน สาขาวิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร , อ.ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
1/7/2564 10:04:37น. 3350
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ออนไลน์ เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย 2564

##COVID19 ##มหาวิทยาลัยพะเยา #สหเวชศาสตร์ #คณะสหเวชศาสตร์ #วันเทคนิคการแพทย์ #เทคนิคการแพทย์ #มพ. #up
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน