คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ ประจำปี 2564

16/7/2564 14:00:07น. 566
บุคลากรใหม่
ในวันที่ 12-14, 16 กรกฎาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ ประจำปี 2564 นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรใหม่ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ขั้นตอนแนวปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานกฎระเบียบต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ ประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ วันที่ 12-14, 16 กรกฎาคม 2564 โดยในวันที่ 12 กรกฎาคม ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นำเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ทิศทางการดำเนินงานของคณะฯ นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอนโยบายคณะแพทยศาสตร์ ตัวชี้วัดของอาจารย์และบุคลากร การขอตำแหน่งทางวิชาการ ภาระงาน การประเมินภาระงาน การเขียน TOR ของอาจารย์ การเลื่อนขั้นเงินเดือน สวัสดิการสำหรับอาจารย์ ระบบการลา ระบบการขอหนังสือรับรอง และระบบการรายงานผลการไปปฏิบัติงานฝึกอบรม แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำเสนอนโยบายด้านการวิจัย และการขอทุนวิจัยของคณะแพทยศาสตร์

ในวันที่ 13 – 14, 16 กรกฏาคม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่บุคลากรใหม่ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แนะนำรายละเอียดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ การจัดเรียนการสอน การวัดและประเมินผล งานกิจการนิสิต การพัฒนาคุณภาพนิสิต และหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา นำเสนอในหัวข้ออาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา Up-PSF, การจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based learning (PBL) ระบบ REG และการใช้งาน Microsoft team ให้กับอาจารย์และบุคลากรใหม่ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
16/7/2564 14:00:07น. 566
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ ประจำปี 2564

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #MEDUP #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน