คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2565–2569และแผนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

21/7/2564 9:41:51น. 1755
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2565–2569และแผนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ.2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2565–2569และแผนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -2569 นโยบายและทิศทางการบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร กล่าวรายงานทิศทางการทบทวนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา (Milestone) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป้าหมาย และนโยบาย ที่เกี่ยวข้องที่นํามาเป็นข้อมูลการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ และได้เรียนเชิญ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานหลักสูตร หัวหน้างาน พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2565–2569 และแผนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
21/7/2564 9:41:51น. 1755
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2565–2569และแผนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา #PHUP #UniversityofPhayao #SDG4 #SDG3 #SDG16 #SDG17
#sdg3 #sdg4 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน