โครงการ UP Mental Health Care Training รุ่นที่ 3

22/7/2564 10:58:59น. 1180
ทักษะการสื่อสารทางจิตวิทยากับวัยรุ่น
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้จัดโครงการ UP Mental Health Care Training รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย ชั้น 1 อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักนิสิต บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และกองกิจการนิสิต เข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า โรคซึมเศร้าและบทบาทหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อทราบระบบกลไกการดูแลสุขภาพจิตของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาและการให้คำปรึกษา ประกอบด้วย คุณดุสิดา ภูมีศรี นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการกลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วยอาจารย์กฤษฏา สารทอง อาจารย์สาขาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์อรทัย เกตุขาว และคณะกรรมการดูแลนิสิตด้านสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยพะเยา (HEART UP) พะเยา ร่วมกันให้ความรู้ เทคนิค ข้อแนะนำและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจในภาวะซึมเศร้ากับวัยรุ่น ทักษะการสื่อสารทางจิตวิทยากับวัยรุ่น บทบาทหน้าที่การเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี อีกทั้งได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติทักษะและกระบวนการการในให้คำปรึกษา อีกด้วย


   

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
22/7/2564 10:58:59น. 1180
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการ UP Mental Health Care Training รุ่นที่ 3

#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน