พัฒนาบุคลากรในการครองตน ครองคน ครองงาน

23/7/2564 9:34:39น. 817
พัฒนาบุคลากรในการครองตน ครองคน ครองงาน
ในช่วงเช้าวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 วิทยาเขตเชียงราย ดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่พึงประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ให้ประสบความสำเร็จ ณ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ การครองตน ครองคน ครองงาน แก่บุคลากรของวิทยาเขตเชียงราย เพื่อปรับ Mindset ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ
ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน วิทยาเขตเชียงรายได้จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล ประธานสภาพนักงาน และ นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานคนที่ 1 ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายในหัวข้อ สวัสดิการบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย การประกันสุขภาพ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน 1 ปี หอพัก ค่ารักษาพยาบาล/ครอบครัว ค่าชดเชย (อายุงาน) อาทิ การบาดเจ็บจากการทำงาน การเกษียณอายุ การแต่งงานของพนักงาน เป็นต้น และ ความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้แก่ การประเมินค่างาน การประเมินผลสัมฤทธิ์ การประเมินสมรรถนะ และคู่มือและงานวิเคราะห์ / สังเคราะห์ / งานวิจัย

นอกจากนี้ บุคลากรวิทยาเขตเชียงรายได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ลักษณะงานวิจัยที่เป็นไปตามเกณฑ์ การเกษียณอายุ และความเคลื่อนไหวด้านสวัสดิการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา อีกด้วย
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


พัฒนาบุคลากรในการครองตน ครองคน ครองงาน

#การพัฒนาบุคลากร #ครองตน #ครองคน #ครองงาน #การพัฒนาตนเอง #การพัฒนางาน #จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams #กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ #การประเมินผลสัมฤทธิ์ #การประเมินสมรรถนะ #คู่มือและงานวิเคราะห์สังเคราะห์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน