มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุม“ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย”

27/7/2564 18:40:27น. 992
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุม“ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย”

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย


             วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.ชัชวาล วงค์ชัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนแม่บทศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชุน จังหวัดพะเยา และ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายพินิจ แก้วจิตคงทองเป็นประธาน

        โดยมีการหารือและนำเสนอรูปแบบการออกแบบศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย เพื่อเป็นการวางแผนแม่บทในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ดึงดูดผู้เยี่ยมชมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยังยืน  โดยการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นกยุงไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ทักษะแห่งอนาคตรวมถึงเป็นศูนย์กลางของงานวิจัยและพัฒนานกยุงระดับโลก สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสู่ระดับสากล  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   Rattanapong.tu@up.ac.th   
27/7/2564 18:40:27น. 992
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุม“ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย”

#ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย
#sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน