โครงการ AUN QA Overview (Version 4.0) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meetings

6/8/2564 10:36:44น. 933
AUN QA
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 กองบริการการศึกษา จัดโครงการ AUN QA Overview (Version 4.0) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กัญคดา อนุวงศ์ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล รองผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายหัวข้อ “Overview of AUN QA Versions 4” และ “AUN QA Versions 4 (Criteria 1 - 8)” โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของเกณฑ์ AUN QA Version 4.0 ให้กับประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 350 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นพรัตน์ ใจหมั่น   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
6/8/2564 10:36:44น. 933
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการ AUN QA Overview (Version 4.0) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meetings

#AUN QA
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน