คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ที่ได้นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

6/8/2564 15:13:43น. 1050
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 การปริวรรตตํารายาพื้นบ้านของวัดแสนเมืองมา อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

ที่ได้นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10.

ผศ. ดร. ภญ. พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์

รศ. ดร. ภก. ชาลี ทองเรือง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย

ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ผลงานวิจัยเรื่อง

การปริวรรตตํารายาพื้นบ้านของวัดแสนเมืองมา อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา”

งานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

อ่านผลงานวิจัยได้ที่

https://bit.ly/3rRA9gq

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
6/8/2564 15:13:43น. 1050
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน