คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน UP Identity Festival

6/8/2564 15:45:50น. 1184
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน UP Identity Festival

วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน UP Identity Festival นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ ดร. ภก. ภูวิช ไชยคำวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือและเครือข่ายบุคลากรทุกระดับ ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา และนิสิตนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ (Sharing of Knowledge) กิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพจิตในนิสิตนักศึกษา และได้รับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

2) เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและเกิดองค์ความรู้ แนวความคิดใหม่ในการพัฒนาและคิดค้นกิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพจิตในนิสิตนักศึกษา ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ

3) เพื่อเป็นช่องทางในการคัดสรรผลงานการจัดกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพจิตในนิสิตนักศึกษา สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ภายใต้ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน

      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดจุดซ่อนเร้นสำหรับผู้ชาย โดยใช้หญ้าเอ็นยืดซึ่งเป็นภูมิปัญญาและพืชสมุนไพรท้องถิ่น ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ร่วมกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดพะเยาและ/หรือภาคเหนือตอนบน ผู้รับผิดชอบโครงการ - อ.ธรรมนูญ รุ่งสังข์

2) การพัฒนาวิธีสกัดน้ำมันหอมระเหยและผลิตภัณฑ์น้ำหอมจากดอกกระถินเทศ เพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชนในจังหวัดพะเยาและ/หรือภาคเหนือตอนบน ผู้รับผิดชอบโครงการ - อ.รณิศ เจริญจิตติชัย

       ในครั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดผลงานเพื่อพัฒนานิสิตประเภท ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม Super KPI 4 ในผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดจุดซ่อนเร้นสำหรับผู้ชาย โดยใช้หญ้าเอ็นยืดซึ่งเป็นภูมิปัญญาและพืชสมุนไพรท้องถิ่น ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ร่วมกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดพะเยาและ/หรือภาคเหนือตอนบน กิจกรรมจัดขึ้น ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา     

facebooktwitterline


ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
6/8/2564 15:45:50น. 1184
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน UP Identity Festival

#sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน