กองบริหารงานวิจัยจัดกิจกรรม RDM The series : Season 2 กับ Episode 2 “Rising Star”

19/8/2564 17:03:04น. 348
RDM 2 กองบริหารงานวิจัยพะเยา

            กองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรม “เรียนรู้จากพี่เลี้ยงเดอะ ซีรีส์” ปีที่ 2 (RDM The series : Season 2) ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรม 2 ครั้งด้วยกัน ครั้งนี้กับ Episode 2 “Rising Star” จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ในรูปแบบการเสวนาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

กิจกรรม “เรียนรู้จากพี่เลี้ยงเดอะซีรีส์ เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนากลไกในการสร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Researcher Development from Mentoring system) เน้นการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย รวมถึงการมีทักษะในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรม “Rising Star ได้รับเกียรติจากนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติที่โดดเด่น ซึ่งประกอบด้วย


1. รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์
2. ผศ.ดร.ลือชา ลดาชาติ วิทยาลัยการศึกษา
3. ดร.ภญ.ปาจรีย์ มงคล คณะเภสัชศาสตร์
4. ผศ.ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส คณะสหเวชศาสตร์ทั้ง 4 ท่านได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย และการเตรียมบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับขาติและนานาชาติ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมที่ได้เข้าร่วมเสวนาและพูดถึงผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านมาและทิศทางงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยในอนาคตกิจกรรมครั้งนี้มีนักวิจัยให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 249 ท่าน ทั้งนี้นักวิจัยที่เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมในทุกโปรแกรมที่เข้าร่วม และจะได้รับสิทธิ์ในการเสนอขอรับทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2566 (พิจารณาในลำดับต้น ๆ) 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    สมภพ ธุระพ่อค้า , วาสนา บุญทรง   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   
19/8/2564 17:03:04น. 348
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน