คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย Paper camp ครั้งที่ 2

20/8/2564 10:38:08น. 454
Paper camp
เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย Paper camp (Clinical Epidemiology, Clinical Statistics. & Clinical Research) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ ที่ปรึกษาหลักสูตร Ph.D.Clinical Epidemiology คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินการวิจัยคลินิกและประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสถิติศาสตร์คลินิกในงานวิจัย ให้มีกระบวนการและขั้นตอนตามมาตรฐานสากล เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลนครพิงค์ และผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
20/8/2564 10:38:08น. 454
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย Paper camp ครั้งที่ 2

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #MEDUP #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน