CITCOMS กองกลาง และกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์สำหรับหน่วยงาน

25/8/2564 15:36:07น. 330
CITCOMS กองกลาง และกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์สำหรับหน่วยงาน

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง และกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”การวางแผนกลยุทธ์สำหรับหน่วยงานระดับกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2569” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กรกล่าวเปิดโครงการ และมอบนโยบายในการจัดทำแผนกลยุทธ์


การวางแผนกลยุทธ์สำหรับหน่วยงานระดับกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การวางแผนกลยุทธ์สำหรับหน่วยงานระดับกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


หลังจากการกล่าวเปิดเสร็จสิ้นได้มีการจัดบรรยายเรื่องกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ระดับกอง/ศูนย์ ตามแนวทางของระบบประกันคุณภาพการศึกษา EdPex โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายถึงแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ของกองและศูนย์ ให้สอดคล้องต่อแผนยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นไปตามหมวดต่าง ๆ แนวทางการจัดทำโครงร่างองค์กร กรอบแนวคิดโดยการมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นหัวใจสำคัญ และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการบริหารจจัดการขององค์กร 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพลรบ สวัสดี   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
25/8/2564 15:36:07น. 330
Print Friendly and PDF

CITCOMS กองกลาง และกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์สำหรับหน่วยงาน

#แผนกลยุทธ์ #ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน